Асоциирани изследователи

Брайън Майкъл Дженкинс

Брайън Майкъл Дженкинс е старши съветник на президента на RAND Corporation и автор на множество книги, доклади и статии по теми, свързани с тероризма, включително „Will Terrorists Go Nuclear?“ . Заемал е длъжността председател на отдела по политически науки в RAND. По случай 10-годишнината от 11 септември Дженкинс инициира инициатива на RAND Corporation за преглед на политическите реакции на Америка и задълбочено обмисляне на бъдещата стратегия. Това усилие е представено в „Дългата сянка на 11 септември: Отговорът на Америка срещу тероризма“ (Брайън Майкъл Дженкинс и Джон Пол Годжс, изд., 2011 г.). Крариерата си започва с назначение в пехотата. След това Дженкинс става парашутист и капитан в Зелените барети. Той е боен ветеран, служил е в Седма група специални сили в Доминиканската република и в Пета група специални сили във Виетнам. Той се завръща във Виетнам като член на групата за дългосрочно планиране и получава най-високото отличие на Министерството на армията за службата си. През 1996 г. президентът на САЩ Бил Клинтън назначава Дженкинс в Комисията на Белия дом за авиационна безопасност и сигурност. От 1999 г. до 2000 г. той е бил съветник на Националната комисия по тероризма, а през 2000 г. е назначен за супервайзер Консултативния съвет по сигурност на САЩ. Той е научен сътрудник в Транспортния институт в гр.Минета - САЩ , където ръководи непрекъснати изследвания за защита на наземния транспорт срещу терористични атаки. Брайън Дженкинс е гост лектор в Международния институт по контратероризъм в университета - Райхман в Херцлия, Израел.

проф.д.н.Владимир Чуков

Владимир Стефанов Чуков е български арабист, професор, университетски преподавател и учен в областта на политиката на Близкия Изток и исляма. Автор е на редица книги и изследвания в тази област. Учил във френски колеж в Тунис, а впоследствие завършва Френската гимназия в София. Дипломира се във факултета по обществени науки на Дамаския университет, Сирия. През 1994 г. защитава дисертация на тема „Политическата партия в арабския свят през последните две десетилетия (1970 – 1990). Сравнителен анализ“ и получава степента доктор. През 1998 г. става доцент, през 2005 г. – доктор на икономическите науки с дисертация на тема „Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност“, а през 2007 г. – професор в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Преподава в редица български университети: Варненски свободен университет, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Нов български университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и други. През периода 1995 – 1998 г. е главен редактор на списание „Международни отношения“. През 1999 г. създава неправителствената организация „Български център за близкоизточни изследвания“, а през 2002 г. – „Център за регионални и конфесионални изследвания“. От 2005 г. е научен секретар на специализирания научен съвет по международни отношения към ВАК, а от 2006 г. – член на комисията по обществени науки към ВАК. Член е на редколегиите на сп. „Геополитика“ и „Философски форум“. През 2008 г. създава информационно-аналитичния сайт по проблемите на Близкия и Среден Изток. Член е на редица международни научни организации, сред които са European Association for Middle East Studies, Central Eurasian Society Studies и други. Издаван е в САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Русия, Турция, Румъния и др.

проф. дбн Клара Тонева

Клара Тонева е преподавател в Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ по „История на религиите“, „Нехристиянски религиозни учения“, „Религия и екстремизъм“ и др. Автор е на следните монографии и учебни пособия: „Мюсюлманката между традицията и модерността“, (София, 2004); „Ако любов нямам…“, (София, 2006); „Въведение в Православното догматическо богословие“, (София, 2007); „Един православен поглед върху етиката на Мохамед“, (София, 2007); „Църквата – общност на любовта“, (София, 2008); „Ислямската представа за Иисус Христос“, (София, 2011); „Секуларизираната религиозност“, (София, 2018), „Християнство и ислям: доктринално противоборство“ (София, 2023).

проф. д-р Валентин Василев

Валентин Василев е „професор“ по „Национална сигурност“ („Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“) във Висшето училище по сигурност и икономика /ВУСИ/, град Пловдив и ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ в същото учебно заведение. В периода 2000 – 2021 година е част от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 година, както и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“/2018/. В университета той преминава през всички академични длъжности – асистент, старши асистент, главен асистент, доцент. През 2006 година защива успешно дисертационен труд пред Висшата атестационна комисия /ВАК/, а през 2010 година с решение на същата комисия се хабилитира като „доцент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на човешките ресурси в публичния сектор)“. Автор е на повече от сто публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния мениджмънт и публичните политики и други. Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор, като: заместник-кмет на Община Благоевград /2007-2010/; Обществен посредник /Омбудсман/ на Община Благоевград /2018-2021/; експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация /ИПА/; оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и „Фонд научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Професионалната му експертиза е в областта на администрацията, управлението и развитието на човешките ресурси и управлението на кризисни ситуации. Научните сфери, в които работи са: Управление и развитие на човешките ресурси, Мениджмънт на кризисни ситуации; Емоционална интелигентност; Съвременни мотивационни техники, Организационно поведение, Местни публични политики, Публичен менидмънт; Работа с местни заинтересовани страни, Лидерство и емоционална интелигентност; Екипи и екипна ефективност; Устойчиво развитие и публична администрация; Корпоративна социална отговорност; Стратегическо утравление; Смарт-технологии в управлението и други. Член на редакционните колегии на изданията: „Политика и сигурност“; „Сигурност и отбрана“, “Global Scientific Journals“ (GSJ); „International Journal of Social and Scientific Research“ /IJSSER/; „Cosmos an International Journal of Art and Higher Education“; „Qubahan Academic Journal“ (QAJ); „COSMOS An International Journal of Management“ и други. Сертифициран експерт по Емоционална интелигентност от от „International Society for Emotional Intelligence“ и „Foundation for Developing Emotional Intelligence“. Член на Управителния съвет на „Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност“ и Директор на Регионален клуб – Благоевград към Фондацията. Съавтор и участник в единственото международно проучване на тема „Устойчиво управление на човешките ресурси“, проведено през 2022 година под егидата на „SGH Warsaw School of Economics“ в Полша, с участието на повече от 50 държави. В съавторство с докторант Моника Ичева представя модел за мотивация на служителите „Мотивация 4.0.“/2022/- практически инструмент за анализ на мотивацията на служителите и разработване на мотивационен профил и индивидуално насочени идейни проекти за подобряване на процесите на мотивация в организациите. Моделът се прилага успешно в публични институции и е публикуван и представен в авторитетни издания и форуми у нас и в чужбина. Част от обществената и гражданска ангажираност на Валентин Василев се изразява в следните доброволчески и социално-отговорни ангажименти: член на Обществения съвет към Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благовград /от 2022/; Председател на училищното настоятелство на СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” Блaгоевград /2011–2019 /; председател на управителния съвет на „Пирински туристически форум“ /2008-2011/ и други. Информация в научни бази данни:  № 39480 - Регистър за научната дейност в Република България: https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/29968  № 29680 - Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/29968  https://www.researchgate.net/profile/Valentin-Vasilev  https://scholar.google.com/citations?user=J3V_glAAAAAJ&hl=bg  https://orcid.org/0000-0002-0074-9578

проф. д.н. полк.(о.з.), инж. Стойко Стойков

Стойко Димитров Стойков е роден на 01.11.1955г. в с. Антон, Софийска област. Завършва профил „Противовъздушна отбрана” на ВНВАУ „Г.Димитров” – гр. Шумен през 1978г. и Военна академия „Г.С.Раковски” през 1985г. Придобива образователната и научна степен „доктор” през 1998г. и научното звание „доцент” през 1999г. Избран е за научен секретар на Специализирания научен съвет по “Военни науки” към Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България през 2005г., а от 2009г. е назначен за негов председател. За периода 2008г. - 2010г. е председател на редакционната колегия на списание „Военен журнал”. От 2008г. е председател на секция „Сигурност и отбрана“ на Съюза на учените в България а от 2009г. е избран за член на Управителния съвет на Съюза на учените в България. През периода 2008г. - 2010г. е назначен за Заместник-началник на В.А.”Г.С. Раковски” по научната част и заема академичната длъжност „доцент” в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” при факултет „Национална сигурност и отбрана” на В.А.”Г.С. Раковски”. Притежава богат организационно-управленски опит в ръководството и академичната дейност на В.А.”Г.С. Раковски”. Взема активно участие в процедури за вътрешно и външно оценяване на системите за управление качеството на обучение на висшето училище. Ръководи и участва в международни и вътрешно университетски проекти. Притежава отлични организаторски качества за работа в екип, като спазва изискванията за обективност и колегиалност. През 1998г. придобива ОНС „Доктор“ по научната специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” във Военна академия „Г.С. Раковски”. От 1999г. е избран за доцент по научната специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” във Военна академия „Г.С. Раковски”. От 2012г. е избран за професор по научната специалност „Управление на сигурността и отбраната”, област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” във Военна академия „Г.С. Раковски”. Професор д.н. инж. Стойко Стойков от 2012г. взема активно участие като член и ръководител на експертни групи на НАОА провеждащи процедури по институционална акредитация на висши учебни заведения и програмна акредитация на професионални направления, докторски програми, среда за дистанционно обучение и преобразуване на висше училище. През 2017г. защитава дисертационен труд „Динамика на средата за образование и обучение в сферата на сигурността” и придобива научна степен Доктор на науките по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност и отбрана)” в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Администрация и управление“ в Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново. Основните научни интереси на проф. д.н. инж. Стойко Стойков са свързани с проблемите на сигурността и отбраната, мениджмънта на знанието и трансформацията в сектора на сигурността, моделирането и симулациите във военната и социалната сфера и съвременната противоракетна и противовъздушна отбрана. Монографичните трудoве на тема: „Science and knowledge in the management of the security system”; „Стратегически мениджмънт на знанието в системата за сигурност и отбрана”; „Наука и знание в сферата на сигурността–стратегически мениджмънт”; „Наука и научен метод в мениджмънта на учещата се система за сигурност” и повечето от 200-те научни публикации на проф. д.н. инж. Стойко Стойков разглеждат необходимостта от научен мениджмънт на знанието при изграждането на интелигентната сигурност на обществото в динамичната среда за сигурност.

подполковник (рез.) Ури Бен Яков

Подполковник (рез.) Ури Бен Яков е директор по развитието и старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма (ICT). Освен това той e лектор в Lauder School of Government, Diplomacy & Strategy – Израел, в областта на разузнаването от открити източници, симулациите и законите и тероризма. Подполковник (рез.) Бен Яков започва военната си служба в парашутните войски в Израелските отбранителни сили (IDF) и продължава службата си на различни позиции в разузнаването. Има бакалавърска степен по общи науки от университета в Тел Авив и по-късно завършва право. Завършил е магисдратура със специализация по борба с тероризма и вътрешна сигурност и сертификат по кибертероризъм от Lauder School of Government, Diplomacy & Strategy в университета Райхман. Той е представител на Международния институт за борба с тероризма в израелския парламент за законотворчество относно противодействието на тероризма и консултант по въпросите на близкия изток, кибертероризма, финансирането на тероризма и международното сътрудничество.

проф. д-р Халдун ЯЛЧИНКАЯ

проф. д-р Халдун ЯЛЧИНКАЯ е роден през 1970 г. в Бурса. След основното и средното си образование завършва Военна гимназия Кулели през 1988 г. и Военна академия през 1992 г. проф. д-р Халдун ЯЛЧИНКАЯ получава магистърска степен по международни отношения от Истанбулския университет с дисертация „Опазване на мира“ през 1997 г.; През 2004 г. завършва докторантурата си с дисертация на тема „Трансформацията на войната“. След докторската си степен, той се обучава в Оксфордския университет, Военната академия на САЩ (Уест Пойнт) и Университета на Флорида. ЯЛЧИНКАЯ, който започна работа в Университета по икономика и технологии TOBB през 2013 г., след като е служил като декан на Турската военна академия повече от десет години, все още служи като ръководител на катедрата по политически науки и международни отношения в TOBB ETU. проф. д-р Haldun Yalçınkaya е публикувал местни и чуждестранни книги, статии и доклади за война, тероризъм, поддържане на мира, нови актьори на бойното поле и чуждестранни терористични бойци. Той е и директор на проектите за база данни за поддържане на мира в Турция (TÜBAKOV) (http://www.uik.org.tr/tubakov/) и портал за сигурност (trguvenlikportali.com).

комисар Надя РАДКОВСКА

Комисар Надя Радковска започва своята професионална кариера в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Министерство на правосъдието през 2004 година, първоначално като част от екипа отговорен за за въвеждането на алтернативните санкции и мерки (пробация) в България. През 2010 година е назначена за ръководител на новосъздадения сектор „Международно сътрудничество и професионална подготовка на персонала“ към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Създава екип, с който разширява международните контакти и сътрудничество с европейските институции и партньори. От 2020 година заема длъжността началник на отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ в ГДИН. През 2019 година е избрана от Европейската комисия за ръководител на експертната група „Затвори“ към Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията“ (Radicalisation Awareness Network - RAN). От 2022 година е избрана за Президент на Комитета по пенологично сътрудничество (Council for Penological Co-operation – PC-CP) към Съвета на Европа и като такава участва в разработването на стандарти и препоръки към държавите – членки на СЕ в областта на затворите и алтернативните санкции и мерки. Има принос в създаването на документи като Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно европейските правила за затворите, Ръководство и Наръчник за затворите и пробационните служби по отношение на радикализацията и насилствения екстремизъм, Насоки относно набирането, подбора, обучението и професионалното развитие на персонала в затворите и пробационните служби на Съвета на Европа и други документи. Консултант е на Съвета на Европа по редица проекти свързани със радикализация, насилствен екстремизъм и тероризъм в страните от Западните Балкани. Комисар Радковска участва като експерт в различни мисии на Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) в Ирак, Казахстан и Таджикистан.

д-р Асен КОЛЕВ

д-р Асен КОЛЕВ е роден в град Асеновград. Завършил е Академията за обществени науки – София през 1979 г. През 1984 г. защитава дисертационен труд по актуалните етно-религиозни проблеми в БАН и има научна степен „Доктор по философия“. Публикувал множество научни статии за съвременни проблеми и процеси на етническите и религиозни общности в България. Задълбочено работи по ислямската проблематика и съвременните измерения на тази религия в България и Европа. Има издадени книги – „Мешерето – мит и реалност“ и „Ролята на политическите партии сред етническите общности в България“. Специализирал по въпросите на етническите групи в Държавен университет „Ломоносов“ – Москва, Русия, по въпроса на исляма в Ташкент, Узбекистан и по покана на фонд „Маршал“ в САЩ в обучение за участието на малцинствените групи в управлението на различните държавни институции. Активен общественик и многогодишен член на Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ).