Център за изследване на екстремизма и тероризма

Изследване на
екстремизма и тероризма

Центърът е нещатно звено към Военна академия, в катедра „Сухопътни войски“ към факултет „Командно – щабен“. Основната визия е той да се организира, развие и функционира като национална и международно призната структура.

Основната цел е да има значителен принос към обединяване на усилията на компетентните държавни структури, изследователския и експертен потенциал, както и неправителствения сектор за извеждане на заплахите от екстремизъм, тероризъм и радикализация и мерки за противодействие на рисковете.

Активности
0 +
Научни публикации
0 +
Участия в международни конференции
0 +
Проведени курсове
0 +
Издадени книги и учебни материали

Мисията на Центъра е чрез изследване, образование и квалификация да допринася за повишаване на способностите на Р. България в областта на противодействието на екстремизма, тероризма и радикализацията.

Нашите цели

В съответствие с регламентиращите документи, при изграждането и функционирането на Центъра се прилагат следните принципи:

Центърът да предоставя информация, анализи и добри практики, в тясно сътрудничество с национални и международни органи и експерти, и ще служи за основа на Общност по интереси в областта на противодействието на екстремизма, тероризма и радикализацията;

За участие в дейностите на Центъра да се привличат Национални елементи от системата за сигурност, утвърдени изследователи и експерти в тази област, както и неправителствени организации, физически и юридически лица, съпричастни към противодействието на екстремизма, тероризма и радикализацията.
За осигуряване на дейността на Центъра, освен ресурса на Военна акадмеия, да се използват възможностите за проектно финансиране и целево финансиране на ЕС за обучение и квалификация.